210 7643187Τηλέφωνο Επικοινωνίας - 210 7649008Τηλέφωνο Διευθυντή

Σχολικός Κανονισμός

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.
Ο σχολικός κανονισμός πρέπει να εισάγει στη λειτουργία του σχολείου τις αρχές  της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της επικοινωνίας, της ισότητας, της  συμμετοχής , της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας για την  εφαρμογή των κανόνων. Για αυτό το λόγο είναι προϊόν συνεργασίας των εκπαιδευτικών, των μαθητών καθώς και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του σχολικού κανονισμού του σχολείου επιδιώκεται:
    • Η διασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
    • Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
    • Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
    • Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
    • Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας
    • Η τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σχολική κοινότητα και η αποφυγή  παραπτωμάτων που εμπίπτουν σε νομικής φύσεως θέματα.

2. Λειτουργία του Σχολείου


Ι.  Προσέλευση στο σχολείο


Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 8.15΄   που  χτυπάει το κουδούνι. Στη συνέχεια προσέρχονται στο χώρο που πραγματοποιείται η πρωινή  συγκέντρωση  και δεν εισέρχονται στις αίθουσες, παρά μόνο όταν  αυτή ολοκληρωθεί. Όσοι μαθητές  προσέρχονται με καθυστέρηση, και  έχουν κάποιο σοβαρό λόγο γι αυτό, εισέρχονται στο μάθημα  με  σχετικό σημείωμα της  Διεύθυνσης, ενώ οι υπόλοιποι παίρνουν απουσία.

ΙΙ. Παραμονή στο σχολείο

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Στα εργαστήρια οι θέσεις των μαθητών καθορίζονται από τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
Ο/η  εκπαιδευτικός  μπορεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος  να αλλάξει θέση σε κάποιο  μαθητή ή μαθήτρια κατά τη κρίση του.
Δεν επιτρέπεται ή έξοδος των μαθητών από το σχολείο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

III. Εκπαιδευτική διαδικασία- μάθημα

 Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν όλα τα απαραίτητα για την σχολική διαδικασία εφόδια (σχολικά βιβλία, τετράδια, φωτοτυπίες κλπ ). Σε περίπτωση  που  δεν έχουν κάποια από αυτά  οφείλουν να ενημερώνουν τον διδάσκοντα πριν την έναρξη του μαθήματος.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια θέλει να απομακρυνθεί από την αίθουσα, ζητά την άδεια του διδάσκοντος και φροντίζει να επανέλθει εγκαίρως στην αίθουσα. Αν υπάρχουν λόγοι υγείας, ζητά την άδεια του διδάσκοντος για να αποχωρήσει και ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου.
     Η λήξη του μαθήματος σηματοδοτείται από το χτύπημα του κουδουνιού. Οι  μαθητές δεν αποχωρούν πριν δοθεί η άδεια από τον διδάσκοντα. Ο διδάσκων φροντίζει για την, χωρίς καθυστερήσεις, αποχώρηση των μαθητών από την αίθουσα και οφείλει να μην κρατά τους μαθητές στα διαλείμματα.
 
IV. Γραπτές δοκιμασίες-διαγωνίσματα
 
Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις  υποδείξεις του διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των γραπτών δοκιμασιών (αλλαγή θέσης, τακτοποίηση βιβλίων κλπ.). Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής, λόγω απουσίας, δεν παρευρίσκεται σε κάποιο διαγώνισμα οφείλει να ενημερώσει τον διδάσκοντα  και, μετά από συνεννόηση μαζί του, να εξεταστεί  όταν  επανέρθει στο σχολείο.

ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), αυτή γίνεται μόνο με άδεια της Διεύθυνσης και αφού πρώτα ενημερωθεί ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή  ή της μαθήτριας.
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί,  για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του  πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.

V. Απουσίες μαθητών

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.

VI. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:
    • Ιστοσελίδας του Σχολείου.
    • Μέσω email  ή  sms.
    • Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
    • Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
    • Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες.
Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο το email  και το τηλέφωνο μέσω των οποίων θα γίνεται η επικοινωνία με το σχολείο.

VII. Σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες (σχολικές εορτές, δράσεις, εκδρομές, παρελάσεις κλπ) με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα. Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


3. Σχολική  Ζωή

    • Τα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
    • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες βγαίνουν στην αυλή, εκτός αν ο καιρός δεν το επιτρέπει. Οφείλουν επίσης να σέβονται τις οδηγίες / εντολές των εφημερευόντων καθηγητών. Μόνο με άδεια από την Διεύθυνση του σχολείου μπορεί κάποιος μαθητής να μην αποχωρήσει από την αίθουσα ή τον όροφο, στη διάρκεια των διαλειμμάτων, στην περίπτωση που συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος.
    • Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, και κλειδώνει την αίθουσα.
    • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής χρειάζεται πρόσβαση στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ζητά την άδεια από τον αρμόδιο καθηγητή και, αν η άδεια δοθεί, υπό την επίβλεψή του εισέρχεται στην αίθουσα. Η άδεια για είσοδο μαθητή σε αίθουσα επαφίεται στην κρίση του αρμόδιου καθηγητή.
    • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος στη θέση εφημερίας τους, όπως αυτή καθορίζεται από το πρόγραμμα εφημεριών του σχολείου.
    • Η διάρκεια του διαλείμματος πρέπει να γίνεται σεβαστή από τους εκπαιδευτικούς. και οι μαθητές/μαθήτριες  να αφήνονται ελεύθεροι μόλις  κτυπήσει  το κουδούνι.


Οι εκπαιδευτικοί

    •  Φροντίζουν για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
    • Είναι συνεπείς στην τήρηση των κανόνων και δεσμεύσεων που αφορούν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας  (π.χ. κάπνισμα, χρήση κινητού τηλεφώνου).
    • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους.
    • Συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα και είναι διαθέσιμοι για διάλογο με τους μαθητές για θέματα της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
    • Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και δεν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
    • Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
    • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
    • Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
    • Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο.


Οι μαθητές / μαθήτριες


    • Διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, εκφράζουν τις απορίες ή τις αντιρρήσεις τους με ευγένεια και  σεβασμό .
    •  Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών/τριών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου. Σέβονται το δικαίωμα των καθηγητών/τριών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά.
    • Συμβάλλουν στην καλλιέργεια θετικού κλίματος με τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία και η άσκηση σωματικής, ψυχολογικής ή λεκτικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο.
    • Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου και δεν προκαλούν καταστροφές ή φθορές.
    • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς το αναφέρουν στη Διεύθυνση του σχολείου.
    •  Δεν παρακωλύουν το μάθημα με οποιοδήποτε τρόπο, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών  τους  στη  μόρφωση.
    • Βγαίνουν από την τάξη  χωρίς διαμαρτυρία, αν κάποιος εκπαιδευτικός τους/τις αποβάλλει λόγω κάποιου παραπτώματος. Τυχόν αντιρρήσεις τους τις εκφράζουν στη Διεύθυνση του σχολείου.
    • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου,  ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
    • Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που τυχόν φέρουν μαζί τους οι μαθητές/τριες .
    • Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής.
    • Εμφάνιση μαθητών : ευπρεπής.


Άλλα θέματα

    • Η χρήση κινητών επιτρέπεται εντός του σχολείου μόνο αφού δοθεί σχετική άδεια από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος ή σχολικής εκδήλωσης.
    • Δεν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών στους χώρους του σχολείου χωρίς άδεια της Διεύθυνσης. Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να μην γίνονται η αιτία να εισέρχονται εξωσχολικοί στο χώρο του σχολείου, καθώς και να μη συγχρωτίζονται με εξωσχολικούς που βρίσκονται έξω από τα κιγκλιδώματα.
    • Δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Γενικότερα δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας χωρίς την επίβλεψη καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής.
    • Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Φ.25/103373/Δ1 δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου, εκτός από την περίπτωση που έχει δοθεί σχετική άδεια από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος ή σχολικής εκδήλωσης.
    • Σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809 31/01/2018 δεν επιτρέπεται το  κάπνισμα στους χώρους του σχολείου.
    • Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των μαθητών από τους χώρους και τον περίβολο του σχολείου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και, κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται και το πέρασμα στην όμορη σχολική μονάδα (3ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ).

Γονείς και κηδεμόνες

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών και να ενημερώνουν τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς για οποιοδήποτε ζήτημα εκείνοι θεωρούν απαραίτητο.
Ο ανά χείρας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2023-2024 και μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκειά του, σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και σύμφωνα με τις κατά καιρούς αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε κατόπιν συνεργασίας του Διευθυντή του Σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων και της Μαθητικής Κοινότητας στο σύνολό της.
 

 
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας